Köp
Köp boken
Här!

Bitcoinstandarden

Saifedean Ammous
Ca. pris:
334
KR
I Bitcoinstandarden förklarar Saifedean Ammous skillnaden mellan mjuka och hårda pengar och beskriver den monetära historien primärt utifrån detta perspektiv. Han landar i att det behövs en ny monetär standard – en bitcoinstandard.

Recension:

Bitcoinstandarden – Recension

January 13, 2023

Bitcoinstandarden är den svenskaöversättningen på Saifedean Ammous nästintill världskända ”The BitcoinStandard” (2018). Översättningen, som genomförts av Björn Tisjö med flera, släpptesi slutet av 2022 och grundas på den uppdaterade engelska upplagan från 2021.

”Bitcoinstandarden borde vara obligatoriskläsning i dagens moderna samhälle. Den ger en koncis och sammanhängandebeskrivning av penningteori, pengars historia, praktisk ekonomi och dessinverkan på företagande, kultur och samhällsekonomi” / Michael J. Saylor VD förMicroStrategy

Historia som förklarar behovet av bitcoin

I Bitcoinstandarden bjuder Ammous på engrundlig genomgång av den monetära historien. Han tar avstamp från hur blandannat primitiva kalkstenar och snäckor användes för att skapa betalningssystem.Därefter guidar han läsaren vidare via de första papperspengarna, dvs. kvittonpå inlämnat guld, och landar i dagens monetära system. Han förklarar ävenpengars funktion och egenskaper utifrån ett historiskt perspektiv och dessbetydelse för utveckling av bland annat länders ekonomi, företagande ochinnovation.

Redan efter ett par sidor beskrivs skillnadenpå hårda och mjuka pengar, vilket sedan är den röda tråd som går genom helaboken. Enkelt förklarat är mjuka pengar där utbudet enkelt kan ökas, vilketalltså är hur dagens finansiella system är uppbyggt. Detta medan hårda pengarhar en lägre och mer stabil tillväxttakt vilket, enligt Ammous, gynnar alltfrån ekonomisk till kulturell tillväxt.

Historiskt har guld varit det bästa exempletpå hårda pengar och Ammous tar upp ett flertal exempel som visar hurguldstandarden historiskt skapat ekonomisk stabilitet. En standard som idag ärersatt med ”fiatstandard”. Om Ammous får rätt om framtiden så väntar enbitcoinstandard framöver.

Det Ammous regelbundet återkommer till i sinhistoriska genomgång är tre saker: hårda pengars överlägsenhet, att stater intebör ha kontroll över valutan samt att pengar förändras över tid.

1.    Hårda pengars överlägsenhet

Den starkaste röda tråden i boken är skillnadenmellan mjuka och hårda (sunda) pengar samt de stora fördelarna som hårda pengarhar för ekonomin långsiktigt. Detta eftersom utbudet av mjuka pengar alltid kommeratt öka över tid.

”En historisk tillbakablick visar tydligt attden person som hittar ett sätt att skapa mer av den vara som används tillmonetärt medium kommer att försöka utnyttja möjligheten”.

Oftast ger han belägg för sina argument medexempel från den monetära historien samt med tabeller och diagram. Det blirdärmed lätt att förstå vad han vill förmedla och hålla med honom i hansargumentation. Historien är ärligt brutal och visar med tydlighet att mjuka pengarinte är hållbart i längden.  

Samtidigt känns det som att Ammous ”tar i”onödigt mycket för att förklara hur farligt det är med mjuka och osunda pengar.De osunda pengarna anges vara orsaken till ”familjens kollaps”, ”detkaos som syns inom den moderna konsten” samt att ”smaklös,massproducerad skräpmat blivit en sådan världssuccé”. Det blir lite som atthan presenterar bitcoin som världens frälsare som ska lösa allt frånvärldsfreden till människans egoism. Detta är helt onödigt eftersom hans övrigaargumentation står sig stabil och är trovärdig.

2.    Stater bör ej ha kontroll

Det andra som Ammous återkommer till är attpengar inte bör vara statligt styrda och reglerade. Även detta beskrivs medhistoriska exempel och problem uppstår primärt när stater kan skapa mer pengarför att kortsiktigt lösa ekonomiska problem samt använda pengar som ettmaktmedel.  

”Att staten styr och har makten överpenningmängden är det mest genomgripande bedrägeriet i det moderna samhället”

3.    Teknisk utveckling visar på bästapengarna

Ammous återkommer även till att historienvisar på att olika saker har använts som pengar. Detta med allt från snäckskaltill guldbitar. Därmed kommer troligtvis även framtiden att erbjuda nyaalternativ. Detta utifrån att det ”visat sig vara just varje tidsepokstekniska möjligheter som avgjort vilken vara som är mest lämpad att användassom pengar”.

Men detta förutsätter att det råder frikonkurrens där olika varianter av pengar har möjligheten att utvecklas ochställas mot varandra likt övriga varor på en fri marknad. Men någon frikonkurrens finns inte idag eftersom stater förbjuder sina invånare att skapa,och använda, andra valutor än den statligt kontrollerade. Kan den tekniskainnovationen som Bitcoin erbjuder ändra på det?

Digitala pengar och bitcoin i kontext

Efter ca 100 sidor av historia övergår Ammoustill att beskriva modern ekonomi och dagens finansiella system. Även häråterkommer han till styrkan i hårda pengar och förklarar exempelvis konjunkturer,konsumtion, sparande och ekonomisk tillväxt utifrån mjuka eller hårda pengarspåverkan.

Det är inte förrän efter ca halva boken somhan nämner vad som skulle kunna vara lösningen på mjuka pengars dilemma – bitcoin.Detta utifrån att bitcoin har alla de egenskaper som saknas i dagensfinansiella system. Bitcoin är hårda pengar; utan statlig påverkan och skapadutifrån dagens tekniska förutsättningar.

Därmed sätter Ammous bitcoin i en kontext somär viktig att förstå. Allt för många ser bitcoin enbart som en digital valuta, menförstår inte orsakerna till att valutan en gång skapades och vilken storfinansiell påverkan den kan ha i framtiden. Den som väljer att läsaBitcoinstandarden kommer definitivt att förstå det bättre.

Framtiden för bitcoin

I slutet av boken beskriver Ammous någraexempel på funktioner som bitcoin skulle kunna få i framtiden. Detta primärtutifrån dess unika egenskaper.

  • Lagring av värde – Eftersombitcoins utbud är begränsat.
  • Självägarskap – Värde kan ägas ochöverföras utan tredjepart.
  • Internationell reservvaluta – Pågrund av skalningsproblematik ser han inte bitcoin som en valuta förmikrotransaktioner.
  • Global beräkningsenhet – I likhetmed en guldstandard.

Boken avslutas med några av de större ochvanliga frågeställningarna kring bitcoin. Bland annat diskuteras energiåtgångenvid bitcoinmining, varför ingen kan förändra bitcoin och dess skalbarhet. Detär visserligen intressanta frågeställningar, men det är i bokens röda tråd somBitcoinstandarden har sin stora styrka. En röd tråd som visar att hårda pengarvinner i längden och att den tekniska utvecklingen alltid går framåt – oavsettvad stater eller finansvärlden vill.

Lättläst men svår…

Bitcoinstandarden är lättläst för personer somhar en viss ekonomisk förkunskap. Det är däremot knappast en nybörjarbok somsätts i händerna på en person som nästan aldrig har hört talas om bitcoin. Deallra flesta är nämligen inte insatta i österrikisk och keynesiansk ekonomi ochhar inte intresse att läsa 100 - 150 sidor om ekonomisk historia för att förståhårda och mjuka pengar.  

Bitcoinstandarden är istället en bok ”imitten” på skalan från nybörjare till djupt insatta bitcoiners. En bok för digsom har ett visst intresse och vill få en fördjupad förklaring till varförbitcoin en gång skapades och hur eventuellt framtiden kan se ut med enbitcoinstandard.

En lite för vass tunga

Något som drar ner betyget är Ammous lite förvassa tunga. Att han ställer sig positiv till den österrikiska ekonomiskaskolan och är kritisk till det keynesianska tankesättet går definitivt inte attmissa. Detta inte bara utifrån att han har en fundamentalt annan syn på ekonomin,än Keyne, utan även för att han i tydliga ordalag trycker ner sinameningsmotståndare.

Efter flera sidor av lugna och pedagogiskagenomgångar av monetär historia kan Ammous plötsligt blixtra till med kommentarerom John M. Keyne som känns oväntade och onödiga. Kommentarer på en nivå somsnarare känns igen från hätska diskussioner på social media, partiledardebatter,eller kryptoforum på Twitter.

Stundtals blir det raljerande ochförlöjligande över hans meningsmotståndare och hårdast blir tonen när han angeratt Keyne ”gav sig hän åt diverse hedonistiska utsvävningar, inklusivesexuella övergrepp på barn”. Just dessa meningar har han även fått kritikför i flera olika sammanhang.

De som uppskattar retoriken i social media kaneventuellt se detta som en krydda i en annars stabil och lugnt förklarande bokom ekonomisk historia. För oss andra gäller det att förbise hans plötsligautfall och läsa vidare i en övrigt mycket bra historisk genomgång.

Bitcoinboken med stort B?

I förordet skriver bitcoinprofilen KnutSvanholm att Bitcoinstandarden är ”…Bitcoinboken med stort B som alla bör hai sin samling”. Det går både att argumentera för och emot honom angående påståendet.Främst utifrån att bitcoin kan presenteras och förklaras från så många olikaperspektiv. Önskas däremot en bok som förklarar den finansiella aspekten, ochvarför mjuka pengar aldrig fungerar i längden, är Bitcoinstandarden definitivtBitcoinboken med stort B.  

Bitcoinstandarden kan köpas hos bokförlaget KonsenusNetwork. Få 10 % rabatt om betalning sker med bitcoin.

Rekommenderade böcker:

Se fler Böcker ⟶
Fler böcker